Stavební bytové družstvo Letohrad

Dopis samosprávám v souvislosti s přijetím nových stanov

01.04.2014 20:18

 

Vážený předsedo/předsedkyně samosprávy

Žádáme Vás o pozorné přečtení tohoto dopisu a předání všech informací ostatním nájemníkům domu!

 

1.         Představenstvo SBD Letohrad rozhodlo v souladu se stanovami družstva uskutečnit koncem května (předběžný termín     22. května 2014 od 15.oo hod.) shromáždění delegátů.

            Na základě tohoto rozhodnutí jsou povinny všechny samosprávy (HS) zvolit na svých členských schůzích delegáty a jejich náhradníky dle stanov SBD čl. 92 odst. f. Počet delegátů volí každá samospráva dle přílohy.

            Zápis o provedené volbě delegátů, návrh kandidátů do orgánů družstva, rozhodnutí o vyúčtování a plán oprav předejte do kanceláře družstva a to nejpozději do 20.4.2014. všechny tiskopisy jsou přílohou tohoto dopisu.

            Všichni zvolení delegáti obdrží nejpozději 20 dnů před konáním SD pozvánku (slouží jako mandát pro hlasování) s pořadem jednání společně s podkladovými materiály. V případě, že se zvolený delegát nebude moci shromáždění delegátů zúčastnit, zajistí předseda samosprávy vyslání řádně zvoleného náhradníka.

 

2.         Pro zjednodušení práce domovních samospráv přistupuje představenstvo k možnosti zpracování Plánu oprav na jednotlivých domovních samosprávách v době, kdy samosprávy svolávají schůze pro zvolení delegátů na Shromáždění delegátů. Žádáme proto o vyplnění tiskopisu Plánu oprav pro rok 2014.

 

3.         V roce 2014 končí funkční období stávajících orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise – proto je shromáždění delegátů povinno zvolit orgány nové. Představenstvo vás žádá, abyste na nejbližší schůzi samosprávy přistoupili k výběru těchto kandidátů.

 

4.         Dle zákonů platných od 1.1.2014, je umožněno, aby si jednotlivé domovní samosprávy odsouhlasily způsob vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. Na základě této možnosti předkládáme samosprávám přehled způsobů vyúčtování a domovní samospráva na své schůzi rozhodne a schválí způsob, jakým bude nadále prováděno vyúčtování služeb. Toto rozhodnutí samosprávy bude použito pro vyúčtování nákladů za rok 2014.

 

5.         S přijetím nového Občanského zákoníku muselo družstvo přistoupit k úpravě stanov a směrnic družstva. Představenstvo předkládá stanovy a směrnice k seznámení jednotlivým domovním samosprávám a žádá o jejich připomínkování. Jednotlivé návrhy musí být představenstvu předloženy nejpozději do 20.4.2014, aby představenstvo mohlo případné úpravy stanov a směrnic posoudit a připravit pro schválení na Shromáždění delegátů. Představenstvo požaduje, aby případné návrhy samosprávy na úpravy stanov a směrnic uváděly jako přesné znění navržené změny s uvedením příslušné hlavy, článku či odstavce.

            Domovní důvěrník na požádání přepošle jednotlivým členům domovní samosprávy dokumenty (stanovy a směrnice) zaslané kanceláří družstva k seznámení a připomínkování. Vzhledem k množství dokumentů je toto nejjednodušší způsob jak všechny dokumenty přiblížit co největšímu počtu členů SBD Letohrad. Z tohoto důvodu představenstvo doporučuje domovnímu důvěrníkovi zveřejnit na nástěnce domu e-mailovou adresu, na kterou mu mohou ostatní členové domu zaslat požadavek na přeposlání výše zmíněných dokumentů, aby se s nimi mohli seznámit ještě před svoláním domovní schůze.

 

 

 

Přílohy tohoto dopisu, tj. :

-          Zápis o provedené volbě delegátů na Shromáždění delegátů v poměru 1 delegát na 12 bytových jednotek

-          Plán oprav pro rok 2014

-          zápis ze schůze domovní samosprávy

-          návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise

-          přehled způsobu vyúčtování

-          návrh nových stanov a směrnic

-          vzor pozvánky na schůzi domovní samosprávy

 

předloží domovní samosprávy do kanceláře družstva do 20.4.2014.

 

 

V Letohradě dne 25. března 2014

 

 

 

                                                                                                   Roman Suchomel

                                                                                  předseda představenstva SBD Letohrad

 

 

Kontakt

SBD Letohrad

sprava@sbdletohrad.cz

Požárníků 791
Letohrad
561 51
ID DS: pwd4cwh
IČ 135 843 75
NEJSME PLÁTCI DPH

461 100 544
Úřední dny:
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30

Vyhledávání

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode