Stavební bytové družstvo Letohrad

Správa budov pro společenství vlastníků

V rámci správy budov pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), pro která není výhodné nebo možné zabezpečovat správu svépomocně nabízíme následující služby:

 

Ekonomické služby:

 • vystavování "Předpisu měsíčních úhrad" za užívání jednotky nebo družstevního bytu (dále jen bytová jednotka);
 • kontrolu zaplacení měsíčních úhrad podle předpisu měsíčních úhrad za užívání bytové jednotky a vystavování upomínek;
 • zajišťování účetních operací, resp. vedení účetnictví domu, s odděleným účtováním záloh na jednotlivé bytové jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období;
 • zpracování měsíčních uzávěrek, roční uzávěrky a roční závěrky včetně závazných výkazů;
 • vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně, zvlášť na úseku oprav a udržování, zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním bytových jednotek;
 • vypracování přehledu ročního hospodaření s finančními prostředky na Fondu oprav;
 • provádění finančních operací, resp. vedení účtu SVJ u banky v případě uděleného zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na tomto účtu, hospodaření s peněžními prostředky vlastníků bytových jednotek na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu (včetně vyrovnání zůstatků vyúčtování služeb dle jednotlivých bytů);
 • zajišťování služeb spojených se mzdovými náklady (pracovní smlouvy, dohody apod.);
 • provádění komplexního ročního vyúčtování záloh za služby k termínu danému zákonnými předpisy a směrnicemi;
 • předání výsledků hospodaření domu a jejich projednání s výborem SVJ nebo představenstvem družstva;
 • archivace účetních a ekonomických dokumentů.


Technické služby

 • zajišťování údržby, oprav a investic na společných částech a zařízení domu;
 • zabezpečování předepsaných revizí elektro-zařízení, hromosvodů, protipožárních a hasicích zařízení, kotelen a plynu ve společných prostorách domu;
 • zabezpečování pravidelné kontroly a čištění komínů;
 • sjednávání pojištění společných částí domu;
 • zajišťování dodávky energií do společných prostor domu;
 • zajišťování pravidelných kontrol a servisních oprav výtahu;
 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu;
 • archivace technické dokumentace.


Základní legislativně právní pomoc zahrnuje: 

 • pravidelnou podrobnou měsíční kontrolu nedoplatků úhrad za užívání bytových jednotek;
 • neprodlené informování SVJ nebo BD o zjištěných nesrovnalostech v úhradách za užívání bytových jednotek;
 • archivace soudních spisů a souvisejících dokumentů.


Správa databáze uživatelů bytových jednotek

 • založení personálních složek jednotlivých uživatelů bytů v domě včetně zajištění ochrany osobních údajů;
 • evidence personálních změn, přeregistrací a podnájmů v personálních složkách a v elektronickém informačním systému;
 • archivaci.

Kontakt

SBD Letohrad

sprava@sbdletohrad.cz

Požárníků 791
Letohrad
561 51
ID DS: pwd4cwh
IČ 135 843 75
NEJSME PLÁTCI DPH

461 100 544
Úřední dny:
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30

Vyhledávání

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode